Novelizácia zákona 215/1995 č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov15.11.2012

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky predložil v termíne od 23.10.2012 do 14.11.2011 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novelizácie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.

Predmetný návrh bol predložený zmysle plnenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR na II. polrok 2012 ako aj z dôvodu požiadaviek aplikačnej praxe a aktuálnych procesov v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS). Nakoľko má predmetný zákon výrazný dopad na aj budovanie národnej infraštruktúry priestorových informácií jeho novelizácia môže významne ovplyvniť jej budúcu podobu.

 

Výsledky pripomienkového konania vrátane zoznamu vznesených pripomienok sú k dispozícii prostredníctvom Portálu právnych predpisov.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky predložil v termíne od 23.10.2012 do 14.11.2011 do medzirezortného pripomienkového konania návrh novelizácie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
Predmetný návrh bol predložený zmysle plnenia Plánu legislatívnych úloh vlády SR na II. polrok 2012 ako aj z dôvodu požiadaviek aplikačnej praxe a aktuálnych procesov v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností a základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZB GIS). Nakoľko má predmetný zákon výrazný dopad na aj budovanie národnej infraštruktúry priestorových informácií jeho novelizácia môže významne ovplyvniť jej budúcu podobu.Výsledky pripomienkového konania vrátane zoznamu vznesených pripomienok sú k dispozícii prostredníctvom Portálu právnych predpisov.