Prvé stretnutie ES NIPI v roku 201220.2.2012

12. januára 2012 sa v priestoroch ŠGÚDŠ v Bratislave uskutočnilo stretnutie Expertnej skupiny NIPI.

Stretnutie bolo zvolané predsedom ES NIPI s hlavným cieľom vyhodnotiť úlohy z predchádzajúceho stretnutia a predstaviť členom ES NIPI geoportálové riešenie, ktoré pripravili pracovníci SAŽP v spolupráci s partnerskou organizáciou CENIA z českej republiky, problematiku prezentoval Martin Koška zo SAŽP a zdôraznil možnosti ponúkané týmto riešením pri praktickej implementácii požiadaviek zákona 3/2010 Z.z. Peter Mozolík zo SAŽP zúčastneným prezentoval technické možnosti zrýchlenia webových mapových služieb za využitia opensource nástrojov.  

Stretnutie prebiehalo v zmysle plánovaného programu a zúčastnilo sa ho 35 zástupcov rôznych povinných osôb. Priebeh rokovania a závery sú zhrnuté v priloženom zázname. Zároveň pripájame aj prezenčnú listinu zo stretnutia a prezentácie, ktoré na stretnutí odozneli.

Záznam zo stretnutia  (56KB)

Prezenčná listina (480 KB)

Prezentácia Žiačik  (236 KB)

Prezentácia Mozolík  (718 KB)