Výsledky monitoringu 2012 za rok 201123.10.2012

V zmysle požiadaviek Smernice o INSPIRE (článok 21), vykonávacích predpisov pre INSPIRE monitoring a reporting a Zákona NR SR č. 3/2010 Z.z., Slovenská Republika pripravila a odoslala Európskej komisii tretiu správu k INSPIRE monitoringu vývoja implementácie infraštruktúry pre priestorové informácie na Slovensku za rok 2011

Výsledky boli spracované a prostredníctvom databázovej aplikácie vložené do predpísaných šablón podľa požiadaviek EC. Vlastná správa sa skladá z tabuľky s vypočítanými indikátormi pre jednotlivé súbory a služby priestorových údajov.

Touto cestou si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí prispeli do tohto procesu.

 

Správa z Monitoringu za rok 2011 (190 KB)