INSPIRE monitoring 2017

INSPIRE monitoring v roku 2017 s informáciami zohľadňujúcimi zmeny od roku 2016 je možné realizovať prostredníctvom nasledovných 2 postupov:

1. Web aplikácia INSPIRE monitoring

Pre otvorenie aplikácie INSPIRE Monitoring kliknite sem.

Web aplikácia umožňuje manuálne poskytovanie informácií pre výpočet indikátorov.  Nakoľko predmetný postup nepodporuje automatizované spracovanie údajov a je spojený s vysokou náročnosťou ich následného spracovania, bude tento postup  v budúcnosti nahradený postupom 2, preto odporúčame povinným osobám, ktoré zatiaľ aplikáciu nevyužili použiť postup 2. Zaregistrované povinné osoby chceme požiadať o kontrolu a prípadnú aktualizáciu relevantných údajov. Existujúce prístupové heslá sú rovnaké ako minulý rok. V prípade zmeny kontaktnej osoby pre Vašu organizáciu Vás prosíme o zaslanie nových údajov na inspire_sk@sazp.sk.

Pre pomoc pri vypĺňaní: Návod na vyplnenie formuláru  (188 KB)

2. Register priestorových informácií (RPI)

Pre otvorenie aplikácie RPI kliknite sem.

V tomto prípade bude INSPIRE Monitoring vytvorený z metaúdajov RPI, národnej vyhľadávacej služby a prostredníctvom aplikácie INSPIRE Dashboard. Pre tvorbu /import/harvesting metaúdajov je potrebná registrácia do RPI. Tento postup do budúcnosti zabezpečí automatizované spracovanie SK INSPIRE Monitoringu a eliminuje disproporcie, ktoré v súčasnosti existujú medzi informáciami poskytovanými prostredníctvom postupu 1 a informáciami dostupnými v národnej vyhľadávacej službe.

Upozornenie! 

Je potrebné zvoliť len jednu z vyššie uvedených možnosti kôli eliminácii duplicít.

Pre zabezpečenie spracovania údajov podľa požiadaviek Európskej komisie budú do SK Monitoringu zapracované informácie dostupné prostredníctvom oboch postupov k termínu do 01.05.2017.

Výsledky tohto monitorovania budú sprístupnené Európskej komisii  a verejnosti.