INSPIRE MIG

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) je poradný orgán INSPIRE Committee, pozostávajúci zo zástupcov členských štátov EÚ (Member states contac points - MSCP) s cieľom zabezpečiť identifikáciu, prioritizáciu a adresovanie úloh vyplývajúcich z implementácie a zabezpečenia prevádzky INSPIRE v EÚ. 

Predmetné poslanie bude realizovať v oblasti implementácie a prípadnej revízie súvisiacej legislatívnej a technickej dokumentácie ako aj v oblasti technológií, štandardov, metód, koherentnosti medzi jednotlivými INSPIRE komponentami a súvisiacimi komunikačnými opatreniami. Úlohou MSCP je zabezpečiť zber a spracovanie námetov pre MIG z úrovne členských štátov, vrátane poskytovania informácií o aktivitách MIG späť na národnú úroveň.  

INSPIRE MIG aktivity boli formálne iniciované na úvodnom stretnutí INSPIRE MIG 14.Októbra 2013 v Európskej agentúre životného prostredia v Kodani.

SR je v MIG zastúpená prostredníctvom MŽPSR. V prípade akýchkoľvek otázok, námetov a pripomienok, prosím kontaktujte SK MIG zastúpenie.

V rámci aktivít INSPIRE MIG je priebežne aktualizovaný pracovný program (Maintenance and implementation working programme - MIWP), ktorý je aktuálne nastavený na obdobie 2021-2024.

MIG  je podporovaná stálou podskupinou zameranou na technické aspekty (MIG-T), ako aj množstvom dočasných podskupín zameraných na konkrétne činnosti definované v MIWP.

Členské štáty (v prípade SK prostredníctvom SK MIG zastúpenia) môžu nominovať členov jednotlivých pracovných skupín participujúcich na aktivitách z expertov nominovaných v Pool of Experts. V prípade záujmu o participáciu na aktivitách MIG-T a podskupín, je možné zasielať námety na nominácie členov pracovných skupín prostredníctvom SK MIG zastúpenia s uvedením mena experta, prípadne inštitúcie a pracovnej aktivity na ktorej činnosti má expert záujem aktívne participovať.

Samotná činnosť v rámci jednotlivých aktivít prebieha formou kombinácie fyzických workshopov a tele/webkonferencií.

Viac informácií o MIG na EU webstránkach INSPIRE.