eGovernment & OpenData

Vo väzbe na aktivitu Akčného plánu implementácie INSPIRE 2016-2021 s názvom "Koordinácia s aktivitami eGovernment a Open Data" táto sekcia poskytne súvisiace informácie.

Základné informácie:

eGovernment:

Open Data:

Linked Geo Data:

Rámcové dokumenty:

Strategické

Legislatívne

EU legislatíva

SK legislatíva

 

        Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy (zákon o ISVS)

        Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

        Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy