ES NIPI

Expertná skupina Národnej infraštruktúry priestorových informácií (ES NIPI)

Expertná skupina národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (ďalej len „Expertná skupina“) je zriadená pre účely odbornej podpory implementácie a využitia Národnej infraštruktúry priestorových informácií  (ďalej len NIPI) v zmysle zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Je tvorená zástupcami poskytovateľov a používateľov priestorých údajov a služieb. Expertná skupina je poradnou zložkou Koordinačnej rady NIPI (KR NIPI)  a zriaďuje sa na plnenie úloh vyplývajúcich zo súvisiacej legislatívy, záverov rokovaní KR NIPI. Cieľom ES NIPI je taktiež poskytnúť priestor na diskusiu k otázkam súvisiacim s procesom budovania a prevádzky NIPI a jej prepojenia na ďalšie súvisiace aktivity a iniciatívy (eGovernment, Open Data a iné).

V prípade záujmu o participáciu na aktivitách ES NIPI, nám prosím zašlite Vašu požiadavku na email inspire@enviro.gov.sk.

Súvisiace zdroje: