TPS IPD

Technická pracovná skupina pre podporu implementácie INSPIRE Prioritných Datasetov (pre environmentálne monitorovanie a podávanie správ).

Relevantné podklady:

Aktuálny zoznam SK INSPIRE prioritných datasetov - Geoportál Európskej komisie

Európska komisia (EK) na základe výsledkov procesu hodnotenia stavu implementácie INSPIRE a vhodnosti Smernice INSPIRE pre jej zamýšlaný účel (tzv. hodnotenie REFIT) vybrala Monitoring a podávanie správ (reporting) za oblasť environmnetálnej legislatívy ako prioritný prípad použitia (use case) relevantnej podmnožiny súborov priestorových údajov (datasetov) v kontexte INSPIRE pre tvorbu prvej sady pan - Európskych informačných produktov. V zmysle uvedeného bola na 5 zasadnutí INSPIRE MIG prediskutovaná relevantná aktivita "List of priority data sets".

Na základe vyhodnotenia reportingových povinností v oblasti životného prostredia, realizovaného v rámci iniciatívy Better regulation a diskusie so zástupcami Členských štátov Európska komisia pripravila zoznam INSPIRE prioritných datasetov pre e-Reporting a iniciovala aktivitu Pracovnej skupiny "MIWP action 2016.5 "Priority list of datasets for e-Reporting". 

Tento zoznam by mal napomôcť členským štátom Európskej Únie (EÚ) pri konzistentnom mapovaní reportingových povinností a súvisiacich údajov na INSPIRE priestorové objekty a zároveň ich zdokumentovaní metaúdajmi, tak aby boli dostupné a vyhľadateľné aj prostredníctvom infraštruktúry INSPIRE. Toto mapovanie je nevyhnutné pre tvorbu pan-Európskych datasetov.

V zmysle uvedeného boli identifikované nasledovné súvisiace aktivity:

1. Zdokumentovanie prioritných datasetov prostredníctvom metaúdajov a ich sprístupnenie prostredníctvom INSPIRE vyhľadávacej služby.

2. Pripraviť harmonizáciu prioritných datasetov na základe konceptuálneho mapovania objektov pripraveného v rámci INSPIRE MIWP 2016.5.

Súvisiace aktivity na SK úrovni:

MŽP SR pripravilo SK verziu zoznamu INSPIRE prioritných datasetov. Jeho cieľom je doplniť Zoznam prioritných datasetov poskytnutý EK o relevantné informácie za SR (INSPIRE Povinná osoba, kontakty na zodpovedných riešiteľov a reportérov, ako aj samotné reportované údaje).

Predmetný zoznam bol prekonzultovaný so zodpovednými Povinnými osobami a následne budú na základe uvedených údajov pripravené INSPIRE metúdaje cez Register priestorových informácií, aby boli dostupné tak pre národné potreby ako aj pre potreby EÚ cez INSPIRE Thematic Viewer.

Následne bude prebiehať identifikácia relevantných priestorových údajov, ich publikácia prostredníctvom INSPIRE sieťových služieb a harmonizácia v zmysle  konceptuálneho mapovania objektov pripraveného v rámci INSPIRE MIWP 2016.5.

1. Aktuálna verzia zoznamu SK INSPIRE prioritných datasetov:

2. Metaúdaje k SK INSPIRE prioritným datasetom:

Záznamy a dokumentácia zo stretnutí pracovnej skupiny "2016.5 Priority list of data sets for eReporting":

Pracovné stretnutia na SK úrovni:

 

 

T