KR NIPI

Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie

Koordinačná rada Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (KR NIPI) je poradným orgánom ministra životného prostredia Slovenskej republiky. KR NIPI tvorená zástupcami jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a samosprávy. KR NIPI je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia. Jej hlavnou úlohou je koordinácia činnosti povinných osôb pri uplatňovaní zákona o NIPI.  Členov menuje a odvoláva minister životného prostredia.

Zoznam rámcových dokumentov, vrátane prehľadu zastúpenia jednotlivých povinných osôb a dotknutých subjektov v KR NIPI ako aj odkazu na zápisy jednotlivých rokovaní KR NIPI.

Súvisiace zdroje: