Rokovanie KR NIPI 29.04.20197.5.2019

Záznam z prvého rokovania KR NIPI v roku 2019, ktoré sa konalo 29.04.2019 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR.

Program rokovania:

1.    Otvorenie
2.    Kontrola úloh z predchádzajúceho rokovania zo dňa 10.12.2018
3.    INSPIRE Monitoring a reporting 2019
4.    INSPIRE MD TG 2.0 a SK Metaúdajový profil
5.    Vzájomné prepojenia medzi INSPIRE zdrojmi (metaúdaje a sieťové služby)
6.    Monitoring kvality služieb
7.    INSPIRE referenčný validátor
8.    Identifikácia potreby podpory pri plnení legislatívnych a technických požiadaviek INSPIRE
9.    Ostatné, diskusia, záver

Záznam z rokovania:

Prezenčná listina:

Prezentácia: