Úvodné rokovanie Koordinačnej rady NIPI7.11.2011

Úvodné rokovanie Koordinačnej rady národnej infraštruktúry pre priestorové informácie sa uskutočnilo 3. novembra 2011 o 13.00 hod. na Ministerstve životného prostredia SR.

Úvodného slávnostného rokovania sa zúčastnili takmer všetci členovia Koordinačnej rady NIPI.  Rokovania sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR p. Cimerman.

Okrem slávnostného odovzdania menovacích dekrétov jednotlivým členom sa program týkal dôležitých organizačných krokov implementácie Zákona č.3/2010 Z.z. o NIPI. Z programu vyberáme:

  • Expertná skupina NIPI a informácia o doposiaľ realizovaných aktivitách pri implementácií Smernice
  • Profily metaúdajov Smernice
  • Predstavenie projektu registra priestorových informácií (RPI), postavenie registra v NKIVS, prínosy, stav rozpracovania, požiadavky na získanie vstupných podkladov
  • Sumarizácia povinných osôb v pôsobnosti rezortov a ich doplnenie a poverenie zástupcu každej povinnej osoby vrámci jednotlivých dotknutých ministerstiev
  • Identifikovanie najpoužívanejších zdrojových evidencií priestorových údajov povinnými osobami

Ďalšie rokovanie Koordinačnej rady NIPI sa uskutoční už 22.11. 2011.