Stratégia implementácie INSPIRE v SR

Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike (ďalej len Stratégia) predstavuje rámcový dokument, ktorý poskytuje prehľad cieľov a požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES pre vytvorenie a prevádzkovanie infraštruktúry priestorových informácií v Európskom spoločenstve (INSPIRE), ďalej len “Smernica INSPIRE” v časovom horizonte do roku 2021.

Dokument "Stratégia implementácie INSPIRE v Slovenskej republike do roku 2021"

Implenačnú časť Stratégie bližšie špecifikuje Akčný plán implementácie INSPIRE v SR.